KURS Pierwszej Pomocy i administracji O2

KURS Pierwszej Pomocy W NAGŁYCH WYPADKACH DOROSŁYCH, DZIECI i NIEMOWLĄT.   

Kurs obejmuje resuscytację krążeniowo-płucną (RKO), pierwszą pomoc oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w jednym programie. Jego celem jest nauczenie technik RKO, pierwszej pomocy oraz korzystania z AED w sytuacjach awaryjnych z udziałem niemowląt, dzieci i dorosłych.
Ten kurs jest rozbudowany o moduł który ma na celu nauczenie awaryjnego podawania tlenu (O 2 ). Ten program obejmuje sprzęt i procedury podawania tlenu jako procedury awaryjnej w nagłych wypadkach związanych z chorobą dekompresyjną.

Czego możesz się nauczyć:

    Pomoc CPR dzieciom, niemowlętom i dorosłym
    Użycie AED dla dzieci i dorosłych.
    Pierwsza pomoc w przypadku typowych obrażeń.
    Identyfikacja DCI
    podawanie awaryjnego tlenu

Po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci potrafią:

    Rozpoznać i ocenić sytuację poszkodowanego
    Wiedzieć, jak aktywować lub powiadomić pogotowie ratunkowe
    Być w stanie zapewnić resuscytację niemowląt, dzieci i dorosłych 1-osobie nie oddychającej lub zranionej osobie oraz udzielić właściwej pierwszej pomocy.
    Właściwie używać automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED)
    Być w stanie podać O2 osobie oddychającej lub nie oddychającej

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

    wiek min 18 lat lub min 10 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów


CZAS TRWANIA KURSU

    3 godziny


* Wymagane odświeżenie kwalifikacji co 2 lata

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =