UWAGA: Sklep jest w fazie testowej. Z góry przepraszamy za istniejące problemy i błędy. 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.u-dive.pl/SKLEP/index.php prowadzony jest przez firmę U-DIVE Szkoła Nurkowania, ul. 1 Maja 52, 97-320 Wolbórz, tel.: 502 - 446 - 952, u-dive@u-dive.pl, NIP 771-252-82-38, REGON: 361598503

nr konta:
38 2490 0005 0000 4000 6969 7543


2. Definicje:
 • Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostÄ™pny pod adresem:
  http://www.u-dive.pl/SKLEP/index.php,
  Podatnik zwolniony z VAT,  na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
 • KupujÄ…cy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajÄ…ca osobowoĹ›ci prawnej, ktĂłra korzysta z usĹ‚ug Ĺ›wiadczonych drogÄ… elektronicznÄ… przez SprzedawcÄ™,
 • Formularz rejestracji – dostÄ™pny w Sklepie internetowym formularz, umoĹĽliwiajÄ…cy utworzenie Konta,
 • Konto - oznaczony indywidualnÄ… nazwÄ… (loginem) i hasĹ‚em podanym przez KupujÄ…cego, zbiĂłr zasobĂłw w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w ktĂłrym gromadzone sÄ… dane KupujÄ…cego, w tym informacje o zĹ‚oĹĽonych ZamĂłwieniach,
 • Formularz zamĂłwienia - dostÄ™pny w Sklepie internetowym formularz, umoĹĽliwiajÄ…cy zĹ‚oĹĽenie ZamĂłwienia,
 • ZamĂłwienie - oĹ›wiadczenie woli KupujÄ…cego, stanowiÄ…ce ofertÄ™ zawarcia umowy sprzedaĹĽy Produktu ze SprzedawcÄ…,
 • Produkt - dostÄ™pna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, bÄ™dÄ…ca przedmiotem umowy sprzedaĹĽy pomiÄ™dzy KupujÄ…cym a SprzedawcÄ… – artykuĹ‚y sportowe, odzieĹĽ sportowa, ekwipunek nurkowy, kamery osobiste, ksiÄ…ĹĽki nurkowe,
 • DowĂłd zakupu – dokument potwierdzajÄ…cy nabycie towaru np. paragon fiskalny, faktura


3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaĹĽ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz faxem.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
b) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email, pod adresem e-mail:
u-dive@u-dive.pl,

4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 3 dni robocze

7. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

8. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a) płatność za pobraniem
b) płatność przelewem na konto Sprzedającego
c) płatność gotówką (przy odbiorze towaru)

 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen ProduktĂłw.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
b) dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
c) odbiĂłr osobisty,

2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

4. Koszty dostawy ponosi KupujÄ…cy.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA

1. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane w kwocie odpowiadającej podstawowej formie przesyłki.

3. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. „Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
dostarczania prasy,
d) usług w zakresie gier hazardowych.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.

5. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego w równowartości kosztu podstawowej metody wysyłki, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

7. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

8. W przypadku korzystania z Produktu przekraczającego użycie na rzecz sprawdzenia rozmiaru, cech i charakteru produktu Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów w przypadku dokonania zwrotu.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6. Regulamin obowiÄ…zuje od dnia 01.06.2016roku.